fbpx

Algemene voorwaarden

Algemene voorwaarden – Fatima Gargouri Coaching

Kamer van Koophandel onder nummer 59456205

Artikel 1. Definities

1. In deze Algemene voorwaarden, hierna te noemen: ‘voorwaarden’, wordt verstaan onder:

 1. Fatima Gargouri Coaching: de eenmanszaak Fatima Gargouri Coaching, gevestigd aan van Woustraat 175 te Amsterdam;
 2. Opdrachtgever: de rechtspersoon of de natuurlijke persoon die aan Fatima Gargouri Coaching opdracht heeft verstrekt tot het verrichten van training;
 3. Overeenkomst: elke opdracht tot het verlenen van training door Fatima Gargouri Coaching ten behoeve van Opdrachtgever;
 4. Partijen: Opdrachtgever en Fatima Gargouri Coaching tezamen;
 5. Deelnemer: de natuurlijke persoon die deelneemt aan een training, bijvoorbeeld de Opdrachtgever zelf of een werknemer van de Opdrachtgever, alsmede diegene ten behoeve van wie Opdrachtgever met Fatima Gargouri Coaching de overeenkomst is aangegaan;
 6. Training: de (online) training, de workshop, het coaching gesprek, de opleiding en alle andere activiteiten waartoe opdracht is gegeven, of die voortvloeien uit dan wel direct verband houden met de Overeenkomst en die bijdragen aan de persoonlijke groei en/of professionele groei van de deelnemer(s);
 7. Derden: Ingehuurde derden, waaronder coaches;
 8. Materialen: alle door Fatima Gargouri Coaching ontwikkelde of ter beschikking gestelde offertes, adviezen, concepten, documenten, lesmaterialen of (elektronische) bestanden;
 9. Website: de website www.fatimagargouri.nl die door Fatima Gargouri Coaching wordt beheerd.

Artikel 2. Algemeen

 1. Deze voorwaarden zijn van toepassing op alle opdrachten en overeenkomsten tussen Fatima Gargouri Coaching en de Opdrachtgever.
 2. Afwijkingen van deze voorwaarden zijn alleen bindend wanneer Fatima Gargouri Coaching deze afwijkingen nadrukkelijk schriftelijk (waaronder pe e-mail) aan de Opdrachtgever heeft bevestigd.
 3. De toepasselijkheid van eventuele inkoop- of andere voorwaarden van de Opdrachtgever worden uitdrukkelijk van de hand gewezen.
 4. Indien een of meer bepalingen van deze voorwaarden nietig zijn of vernietigd mochten worden blijven de overige bepalingen van deze voorwaarden volledig van toepassing. De nietige of vernietigde bepalingen zullen automatisch vervangen worden, voor een wel geldige bepaling die zoveel mogelijk de strekking van de oorspronkelijke bepaling(en) nadert met inachtneming van het doel van die bepaling..
 5. Indien Fatima Gargouri Coaching niet steeds strikte naleving van deze voorwaarden verlangt, betekent dit niet dat de bepalingen daarvan niet van toepassing zijn, of dat Fatima Gargouri Coaching in enigerlei mate het recht zou verliezen om in andere gevallen de stipte naleving van de bepalingen van deze voorwaarden te verlangen.

Artikel 3. Aanbod en offertes

 1. De Opdrachtgever staat in voor de juistheid en volledigheid van de door of namens hem aan Fatima Gargouri Coaching opgegeven eisen en specificaties van de prestatie en andere gegevens waarop Fatima Gargouri Coaching haar aanbieding of offerte baseert.
 2. Alle door Fatima Gargouri Coaching gemaakte offertes zijn vrijblijvend en zijn geldig gedurende 30 dagen, tenzij anders aangegeven. Fatima Gargouri Coaching is slechts aan een offerte gebonden indien de aanvaarding hiervan door de Opdrachtgever binnen de gestelde geldigheidsduur zonder voorbehoud of wijziging schriftelijk aan Fatima Gargouri Coaching is bevestigd en de Opdrachtgever de juistheid daarvan niet binnen tien werkdagen of (als die termijn korter is) minimaal 48 uur vóór aanvang van de werkzaamheden schriftelijk betwist.
 3. Prijzen in offertes zijn exclusief btw, tenzij anders vermeld.
 4. Kennelijke fouten of vergissingen op de Website, in offertes, publicaties, e-mailberichten of overeenkomsten van Fatima Gargouri Coaching binden Fatima Gargouri Coaching niet.
 5. Al datgene dat in het kader van een offerte door Fatima Gargouri Coaching wordt verstrekt blijft haar onvervreemdbaar eigendom en dient op eerste verzoek van Fatima Gargouri Coaching onverwijld door de Opdrachtgever te worden geretourneerd.

Artikel 4. Totstandkoming Overeenkomst

1. De Overeenkomst komt tot stand op het moment dat:

 1. De Opdrachtgever uitdrukkelijkg opdracht heeft gegeven aan Fatima GargouriCoaching en zij de opdracht heeft aanvaard, of met de uitvoering is begonnen en in alle andere gevallen indien de offerte of de overeenkomst door de Opdrachtgever is ondertekend en aan Fatima Gargouri Coaching heeft geretourneerd; of
 2. De Opdrachtgever uitdrukkelijk schriftelijk of via elektronische weg (waaonder per e- mail) akkoord is gegaan met het aanbod van Fatima Gargouri Coaching;
 3. De Opdrachtgever het bestelproces op de website succesvol heeft doorlopen.
 1. De overeenkomst kan pas via de website tot stand komen nadat de Opdrachtgever tijdens het bestelproces heeft aangeklikt dat hij kennis heeft genomen van en akkoord gaat met deze algemene voorwaarden.
 2. Nadat de overeenkomst via de website tot stand is gekomen, stuurt Fatima Gargouri Coaching de Opdrachtgever een bevestiging per e-mail.

Artikel 3. Uitvoering van de Overeenkomst

 1. Indien voor de voltooiing van bepaalde werkzaamheden door Fatima Gargouri Coaching een termijn is overeengekomen, dan is dit geen fatale termijn. Overschrijding van enige (overeengekomen) termijn levert geen toerekenbare tekortkoming op. De Opdrachtgever kan om die reden de Overeenkomst niet ontbinden en heeft geen recht op schadevergoeding. De Opdrachtgever kan bij overschrijding van de overeengekomen termijn wel, in overleg, een nieuwe redelijke termijn stellen waarbinnen Fatima Gargouri Coaching de Overeenkomst dient uit te voeren, overschrijding van deze nieuwe termijn kan voor de Opdrachtgever een grond opleveren voor ontbinding van de Overeenkomst.
 2. Alle overeenkomsten tussen Opdrachtgever en Fatima Gargouri Coaching is uitdrukkelijk geen resultaatsverplichting, maar een inspanningsverplichting. Fatima

Gargouri Coaching garandeert niet dat met haar werkzaamheden het door de Opdrachtgever of de Deelnemer beoogde resultaat zal worden bereikt. Of het gewenste resultaat wordt behaald, is onder meer afhankelijk van de inzet van de Opdrachtgever en eventuele externe factoren waarop Fatima Gargouri Coaching geen invloed kan uitoefenen.

 1. Fatima Gargouri Coaching zal de Overeenkomst naar beste inzicht, vermogen en overeenkomstig de eisen van goed vakmanschap uitvoeren.
 2. Fatima Gargouri Coaching heeft het recht om Derden in te schakelen voor de uitvoering van de Overeenkomst. Fatima Gargouri Coaching verplicht zich hierbij om deze Derden met de hoogst mogelijke zorg te selecteren om een goede kwaliteit van uitvoering te kunnen bereiken.

Artikel 6. Verplichtingen van de Opdrachtgever

 1. Als Fatima Gargouri Coaching de opdracht krijgt om in samenwerking met een derde een opdracht of een gedeelte daarvan te vervullen, zal de Opdrachtgever in overleg met alle betrokkenen vaststellen wat ieders taak is. Fatima Gargouri Coaching zal in het kader van een hiervoor bedoelde overeenkomst door de Opdrachtgever nimmer hoofdelijk aansprakelijk worden gesteld indien een hiervoor bedoelde derde tekort mocht schieten in de uitvoering van een overeenkomst, noch aanvaardt Fatima Gargouri Coaching aansprakelijkheid voor de uitvoering van de taak en de daarbij behorende werkzaamheden van de derde.
 2. Als Fatima Gargouri Coaching voor het nakomen van haar verplichtingen afhankelijk is van informatie of medewerking van de Opdrachtgever of Deelnemer(s), is Fatima Gargouri Coaching van haar verplichtingen gevrijwaard wanneer de Opdrachtgever of Deelnemer(s) nalaten om de benodigde informatie of medewerking tijdig en gedegen te verlenen.
 3. De Opdrachtgever is gehouden Fatima Gargouri Coaching onverwijld te informeren omtrent feiten en omstandigheden die in verband met de uitvoering van de Overeenkomst van belang kunnen zijn.
 4. De Opdrachtgever is zal er voor zorg dragen dat de Deelnemer de bepalingen uit deze algemene voorwaarden kent en waar nodig in acht neemt. De Opdrachtgever is verantwoordelijk voor het gedrag van de Deelnemer die hij heeft aangemeld voor de training.

Artikel 7. Training

 1. Fatima Gargouri Coaching is bevoegd een Deelnemer die een behoorlijke uitvoering van de training onredelijk bemoeilijkt of verhindert de verdere toegang tot de training te ontzeggen. De overeengekomen vergoeding blijft in dat geval volledig verschuldigd.
 2. Van de deelnemer wordt verwacht dat hij actief deelneemt aan de training.
 3. Het gebruik van alcoholische drank of drugs gedurende een training is niet toegestaan.
 4. Roken op de locatie waar de training wordt gegeven is niet toegestaan.
 5. Tijdens de training dient de deelnemer niet gestoord te kunnen worden door binnenkomende telefoongesprekken, (sms)berichten, of e-mailberichten.
 6. Indien de betrokken Deelnemer of Deelnemers om welke reden dan ook niet op de overeengekomen plaats en tijdstip aanwezig is / zijn en blijven, dan blijft de overeengekomen vergoeding verschuldigd.

Artikel 8. Looptijd van de overeenkomst

 1. Als de met Fatima Gargouri Coaching gesloten overeenkomst betrekking heeft op het herhaaldelijk leveren van eenzelfde prestatie bij een Opdrachtgever die handelt in de uitoefening van beroep of bedrijf, dan is de met Fatima Gargouri Coaching gesloten overeenkomst van kracht voor de duur van één jaar, tenzij nadrukkelijk anders is overeengekomen. Zo’n overeenkomst wordt steeds stilzwijgend verlengd voor de duur van een jaar. Iedere partij kan drie maanden voor deze verlenging de overeenkomst schriftelijk opzeggen, waarbij Partijen op grond van een dergelijke opzegging wederzijds niet tot een schadevergoeding verplicht zijn.
 2. Is Fatima Gargouri Coaching een duurovereenkomst aangegaan met een particulier, dan eindigt de duurovereenkomst na het strijken van de looptijd en wordt de duurovereenkomst niet automatisch verlengd.

Artikel 9. Doorgang, plaatsing, toelating en vervanging van deelnemer(s)

 1. Trainingen bedoeld voor meerderen personen gaan alleen door als het minimaal aantal deelnemers zijn aangemeld, zoals overeengekomen met de Opdrachtgever.
 2. Als er onvoldoende deelnemers zijn aangemeld, bespreekt Fatima Gargouri Coaching mogelijke alternatieven met de Opdrachtgever of deelnemer.
 3. Fatima Gargouri Coaching plaatst deelnemers in een training in de volgorde waarin de aanmelding heeft plaatsgevonden, tenzij zij aanleiding ziet om een andere volgorde te hanteren.
 4. Op sommige trainingen zijn toelatingseisen van toepassing. In zulke gevallen is toelating tot deze training afhankelijk van een schriftelijke of mondelinge toetsing van het niveau van de deelnemer(s).
 5. Een deelnemer kan zich in overleg met Fatima Gargouri Coaching en de Opdrachtgever die de deelnemer heeft aangemeld laten vervangen door een andere deelnemer als de wijziging tenminste 48 uur voor aanvang van de eerste trainingsdag schriftelijk of via de e-mail aan Fatima Gargouri Coaching is doorgegeven. Voor vervanging berekent Fatima Gargouri Coaching een bedrag van € 50,= aan administratiekosten. Als het gaat om een training waarop toelatingseisen van toepassing zijn, vervalt de mogelijkheid tot vervanging, tenzij tijdige toetsing organisatorisch haalbaar is. De kosten voor de toetsing van de vervanger worden doorberekend aan de Opdrachtgever.

Artikel 10. Verplaatsing, annulering, ontbinding of opzegging van een programma

 1. Verplaatsing, annulering, ontbinding of opzegging van een overeenkomst met Fatima Gargouri Coaching kan alleen schriftelijk of via de e-mail plaatsvinden.
 2. In het geval van lopende of open programma’s is verplaatsing, annulering, ontbinding en opzegging kosteloos mogelijk tot zes weken voor aanvang van de eerste bijeenkomst.
 3. Voor verplaatsing, annulering, ontbinding en opzegging tussen vier en zes weken voor aanvang berekent Fatima Gargouri Coaching een bedrag van 75% van de overeengekomen kosten aan de Opdrachtgever door. De overige kosten komen met de verplaatsing, annulering, ontbinding dan wel opzegging tussen vier en zes weken voor aanvang te vervallen.
 4. Bij annulering, ontbinding en opzegging binnen vier weken voor aanvang van de eerste bijeenkomst is de Opdrachtgever verplicht 100% van de overeengekomen kosten aan Fatima Gargouri Coaching te vergoeden.

5. Bij verplaatsing binnen vier weken voor aanvang van de eerste bijeenkomst is de Opdrachtgever verplicht om 50% van de overeengekomen kosten aan Fatima Gargouri Coaching te vergoeden voor de oorspronkelijk besproken data.

Artikel 11. Verplaatsing, annulering, ontbinding en opzegging van maatwerk

 1. In het geval van trainingen die Fatima Gargouri Coaching voor de Opdrachtgever op maat heeft gemaakt, is verplaatsing, annulering, ontbinding en opzegging kosteloos mogelijk tot acht weken voor aanvang van de eerste bijeenkomst.
 2. Als de Opdrachtgever binnen acht weken voor aanvang van de eerste bijeenkomst een door Fatima Gargouri Coaching op verzoek van de Opdrachtgever ontwikkelde opleiding verplaatst, annuleert, ontbindt of opzegt, brengt Fatima Gargouri Coaching naast een bedrag van € 50,= administratiekosten, de door Fatima Gargouri Coaching gemaakte en schriftelijk te specificeren ontwikkel- en uitvoeringskosten in rekening bij de Opdrachtgever.
 3. Bij annulering, ontbinding en opzegging binnen vier weken voor aanvang van de eerste bijeenkomst is de Opdrachtgever verplicht 100% van de afgesproken kosten (omvattende: ontwikkelkosten, cursusgeld en eventuele locatiekosten) aan Fatima Gargouri Coaching te vergoeden.

Artikel 12. Verplaatsing, annulering, ontbinding en opzegging van coaching en andere begeleidingstrajecten en operationele ondersteuning

 1. Bij annulering of verplaatsing door de Opdrachtgever van coaching en/of anderebegeleidingstrajecten en/of operationele ondersteuning binnen 24 uur voor aanvang van de betreffende activiteit is de Opdrachtgever 100% van de kosten van de geannuleerde uren c.q. van de overeengekomen hoofdsom verschuldigd, tussen 24 en 48 uur voor aanvang van de activiteiten 50% van deze kosten.
 2. De Opdrachtgever is 100% van de totaal overeengekomen hoofdsom verschuldigd indien hij, ook zonder te annuleren, geen gebruik maakt van de overeengekomen diensten van Fatima Gargouri Coaching.

Artikel 13. Overmacht

 1. Een tekortkoming in de nakoming van de overeenkomst kan niet aan Partijen worden toegerekend indien sprake is van overmacht. In geval van overmacht ontstaat geen recht op schadevergoeding, tenzij de overmacht aan de zijde van de Opdrachtgever is opgekomen. In dat geval vergoedt Opdrachtgever de door Fatima Gargouri Coaching gemaakte kosten.
 2. Indien één der Partijen gedurende een periode van meer dan 30 dagen als gevolg van overmacht in gebreke is ten aanzien van zijn verplichtingen voortkomende uit de overeenkomst, heeft de andere partij het recht de overeenkomst schriftelijk met onmiddellijke ingang zonder rechterlijke tussenkomst te beëindigen, zonder dat daardoor enig recht op schadevergoeding ontstaat.
 3. Onder overmacht vallen alle omstandigheden waardoor Partijen tijdelijk of blijvend niet in staat zijn aan hun verplichtingen te voldoen zoals: brand, langdurige ziekte, stroomuitval, storingen in het digitale netwerk, verkeersbelemmeringen, weersomstandigheden, natuurrampen, oorlog, rellen en terrorisme, diefstal, virusinfectie of computervredebreuk door derden en overheidsmaatregelen.

Artikel 14. Honorarium & betalingsvoorwaarden

1. Het honorarium van Fatima Gargouri Coaching bestaat tenzij anders overeengekomen uit een vooraf bepaald vast bedrag per overeenkomst c.q. per geleverde dienst en/of kan worden berekend op basis van tarieven per, door Fatima

Gargouri Coaching, gewerkte tijdseenheid.

 1. Alle door Fatima Gargouri Coaching opgegeven prijzen zijn exclusief out-of-pocket kosten, zoals reis- en onkosten ten behoeve van de Opdrachtgever gemaakt, daaronder vallen tevens declaraties van ingeschakelde derden.
 2. Betalingen moeten binnen veertien dagen na factuurdatum verricht zijn, tenzij anders schriftelijk overeengekomen
 3. Binnen bepaalde omstandigheden (waaronder het ontwikkelen van maatwerk, het voorzien van bijzondere faciliteiten en het bedienen van een afwijkende omvang van groepen) kan Fatima Gargouri Coaching in overleg met de Opdrachtgever voor aanvang van haar werkzaamheden een betalingsvoorschot of daarmee gelijk te stellen zekerheid verlangen.
 4. Fatima Gargouri Coaching behoudt zich het recht voor in overleg met de Opdrachtgever jaarlijks de overeengekomen honoraria aan te passen. De honoraria worden jaarlijks geïndexeerd met het CPI indexcijfer.
 5. Indien op verzoek van de Opdrachtgever door Fatima Gargouri Coaching zo nodig specialistische werkzaamheden in onderaanneming of aan derden moeten worden uitbesteed is er evenwel sprake van mogelijke afwijkende tarieven. In voorkomend geval worden daarover vooraf aparte afspraken gemaakt tussen Partijen.
 6. Ingeval er meerdere Opdrachtgevers zijn, is elke Opdrachtgever hoofdelijk aansprakelijk voor de betaling van het totale factuurbedrag in geval de werkzaamheden ten behoeve van al deze Opdrachtgevers zijn verricht.
 7. In geval van liquidatie, faillissement of surseance van betaling van de Opdrachtgever, zullen de vorderingen van Fatima Gargouri Coaching en de verplichtingen van de Opdrachtgever jegens Fatima Gargouri Coaching, onmiddellijk opeisbaar zijn.

Artikel 15. Intellectuele eigendomsrechten

 1. Tenzij Fatima Gargouri Coaching en de Opdrachtgever schriftelijk uitdrukkelijk anders zijn overeengekomen, is en blijft Fatima Gargouri Coaching volledig en exclusief rechthebbende ten aanzien van de intellectuele eigendomsrechten die rusten op de door haar ontwikkelde cursusmaterialen en methodieken.
 2. Zonder voorafgaande toestemming van Fatima Gargouri Coaching is het de Opdrachtgever niet toegestaan de materialen aan derden ter inzage te geven, openbaar te maken of te verveelvoudigen op welke wijze dan ook.
 3. Fatima Gargouri Coaching behoudt het recht het voor de Opdrachtgever uitgevoerde werk voor haar eigen promotie te gebruiken, rekening houdend met de gerechtvaardigde belange van de opdrachtgever en voor zover hierbij geen vertrouwelijke informatie ter kennis van Derden wordt gebracht.
 4. Indien de Opdrachtgever in strijd handelt met het onder 1 en 2 bepaalde en/of een inbreuk maakt op enig intellectueel eigendomsrecht, dan is de Opdrachtgever aansprakelijk voor alle schade die Fatima Gargouri Coaching daardoor lijdt, waaronder omzetverlies.
 5. De Opdrachtgever vrijwaart Fatima Gargouri Coaching voor aanspraken van derden met betrekking tot rechten van intellectuele eigendom op door de Opdrachtgever verstrekte materialen of gegevens, die bij de uitvoering van de overeenkomst worden gebruikt.

Artikel 16. Aansprakelijkheid en verjaring

 1. Alle deelnemers zijn persoonlijk aansprakelijk voor alle schade toegebracht aan zichzelf of aan derden tijdens de training.
 2. Fatima Gargouri Coaching kan niet gehouden worden tot het vergoeden van enige schade, die een direct of indirect gevolg is van:
 1. een gebeurtenis, die in feite buiten haar macht ligt en aldus niet aan haar doen en/of laten kan worden toegeschreven, zoals o.a. omschreven in artikel 13;
 2. enige daad of nalatigheid van de Opdrachtgever, diens ondergeschikten, dan wel andere personen, die door of vanwege de Opdrachtgever te werk zijn gesteld.
 1. De Opdrachtgever is onder alle omstandigheden verantwoordelijk voor de juistheid en volledigheid van de door hem aangeleverde gegevens en stukken. Fatima Gargouri Coaching is nimmer aansprakelijk voor eventuele schade die (mede) is veroorzaakt doordat de door de Opdrachtgever aangeleverde gegevens en stukken onjuist en/of niet volledig zijn. De Opdrachtgever vrijwaart Fatima Gargouri Coaching tegen alle aanspraken ter zake.
 2. De inlichtingen die op de website voorkomen, kunnen onjuistheden en/of tikfouten bevatten.
 3. Fatima Gargouri Coaching aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid voor schade van lichamelijke of geestelijke of van welke aard dan ook aan de deelnemers die verband houdt met deelname aan de training.
 4. De deelnemer is te allen tijde zelf verantwoordelijk voor gemaakte keuzes, diens eigen gedrag en de consequenties hiervan, zowel tijdens de tijd die de deelnemer en Fatima Gargouri Coaching gezamenlijk doorbrengen als daarna. De deelnemer is te allen tijde zelf volledig verantwoordelijk voor zijn eigen (geestelijke) gezondheid.
 5. Fatima Gargouri Coaching is niet aansprakelijk voor een verkeerde interpretatie door de deelnemer van de inhoud van de training.
 6. Fatima Gargouri Coaching is niet aansprakelijk voor beschadiging, verlies, diefstal of het zoekraken van eigendommen van de Opdrachtgever of de deelnemer op het terrein van Fatima Gargouri Coaching of op de locatie waar de training wordt gegeven.
 7. Fatima Gargouri Coaching is niet aansprakelijk indien het resultaat voortvloeiende uit de door Fatima Gargouri Coaching verrichte werkzaamheden niet voldoet aan de verwachtingen van de Opdrachtgever. Dit levert tevens geen tekortkoming op in de nakoming van de overeenkomst.
 8. Fatima Gargouri Coaching is alleen aansprakelijk voor aan haar toegerekende directe schade die aantoonbaar het gevolg is van opzet of bewuste roekeloosheid van Fatima Gargouri Coaching en haar medewerkers.
 9. Voor aan haar toegerekende indirecte schade kan Fatima Gargouri Coaching in geen enkel geval aansprakelijk worden gesteld. Onder indirecte schade wordt o.a. begrepen: gevolgschade, gederfde winst, gemiste besparingen, reputatieschade, opgelegde boetes en schade door bedrijfsstagnatie. Ook vermeende psychische schade die deelnemers claimen te hebben opgelopen tijdens projecten die Fatima Gargouri Coaching bij de Opdrachtgever verricht heeft, valt onder deze clausule.
 10. Wanneer Fatima Gargouri Coaching is gehouden aan vergoeding van door de Opdrachtgever geleden schade, is deze vergoeding beperkt tot maximaal de overeengekomen vergoeding van de opdracht, of in het geval van meerdere Deelnemers onder één opdracht; tot het pro rato deel (vergoeding gedeeld door aantal deelnemers). De totale uit deze hoofde te betalen vergoeding aan de Opdrachtgever is gemaximeerd tot €10.000,= per overeenkomst of opdracht.
 1. Wanneer lichamelijke beweging of sportieve activiteiten deel uitmaken van projecten die Fatima Gargouri Coaching uitvoert bij de Opdrachtgever, staat het de deelnemers vrij om wel of niet aan deze activiteiten deel te nemen. In deze gevallen is het aan de deelnemers zelf om te bepalen of deelname voor hen verantwoord en aanvaardbaar is.
 2. Alle rechtsvorderingen dient de Opdrachtgever binnen 1 jaar in te stellen als de Opdrachtgever niet tevreden is over de werkzaamheden dan wel het handelen van Fatima Gargouri Coaching. Handelt de Opdrachtgever niet tijdig, dan verjaart de rechtsvordering.

Artikel 17. Ontbinding van de overeenkomst

 1. Fatima Gargouri Coaching is gerechtigd de overeenkomst te ontbinden indien de Opdrachtgever zijn verplichtingen jegens Fatima Gargouri Coaching niet nakomt. Voorts is zij gerechtigd de verdere nakoming van de overeenkomst op te schorten indien Opdrachtgever in verzuim is met een op haar rustende verplichting..
 2. Voorts is Fatima Gargouri Coaching bevoegd de overeenkomst te (doen) ontbinden indien zich omstandigheden voordoen welke van dien aard zijn dat nakoming van de overeenkomst onmogelijk is of naar maatstaven van redelijkheid en billijkheid niet langer kan worden gevergd dan wel indien zich anderszins omstandigheden voordoen welke van dien aard zijn dat ongewijzigde instandhouding van de overeenkomst in redelijkheid niet mag worden verwacht.
 3. Fatima Gargouri Coaching is bevoegd de overeenkomst te ontbinden, indien de Opdrachtgever surseance van betaling verzoekt of deze aan de Opdrachtgever wordt verleend, ingeval de Opdrachtgever failliet wordt verklaard of een verzoek daartoe wordt ingediend, ingeval de Opdrachtgever niet in staat is aan zijn schulden te voldoen, overgaat tot beëindiging of liquidatie van zijn bedrijf, onder curatele wordt gesteld, of ingeval een bewindvoerder wordt benoemd.
 4. Fatima Gargouri Coaching is in geval van ontbinding van de overeenkomst niet gehouden tot het vergoeden van eventuele schade die de Opdrachtgever heeft geleden.
 5. Indien de overeenkomst wordt ontbonden of Fatima Gargouri Coaching de uitvoering van de overeenkomst opschort, dan worden de werkzaamheden die tot aan het moment van de ontbinding of opschorting zijn uitgevoerd aan de Opdrachtgever gefactureerd, onverminderd het recht van Fatima Gargouri Coaching op vergoeding van schade die zij door de ontbinding of opschorting lijdt of heeft geleden, zoals omzetverlies.

Artikel 18. Geheimhouding en maken van opnames

 1. Beide Partijen zijn verplicht tot geheimhouding van alle vertrouwelijke informatie die zij in het kader van hun overeenkomst van elkaar of uit andere bron hebben verkregen. Informatie geldt als vertrouwelijk als dit door de andere partij is meegedeeld of als dit herkenbaar voortvloeit uit de aard van de informatie.
 2. Als Fatima Gargouri Coaching op grond van een wettelijke bepaling of een rechterlijke uitspraak gehouden is vertrouwelijke informatie aan door de wet of de bevoegde rechter aangewezen derden mede te verstrekken, en als Fatima Gargouri Coaching zich niet kan beroepen op een wettelijk dan wel door de bevoegde rechter

erkend of toegestaan recht van verschoning, dan is Fatima Gargouri Coaching niet gehouden tot schadevergoeding of schadeloosstelling en is de Opdrachtgever niet gerechtigd tot ontbinding van de overeenkomst op grond van enige schade die hierdoor is ontstaan.

3. In het kader van de overeenkomst kan Fatima Gargouri Coaching de Opdrachtgever verzoeken een gesprek op te nemen dat de Opdrachtgever voert met een derde, zodat de Opdrachtgever en Fatima Gargouri Coaching de wijze waarop de Opdrachtgever het gesprek voert kunnen evalueren en Fatima Gargouri Coaching de Opdrachtgever daaromtrent van advies kan voorzien. Fatima Gargouri Coaching en de Opdrachtgever zullen de gemaakte opname van een gesprek enkel voor trainingsdoeleinden gebruiken. Het is Partijen niet toegestaan de opname van een gesprek voor andere doeleinden te gebruiken of openbaar te maken, zoals het plaatsen van de opname van een gesprek op het internet. Fatima Gargouri Coaching of de Opdrachtgever stellen de gesprekspartner van de Opdrachtgever ervan op de hoogte dat het gesprek voor trainingsdoeleinden wordt opgenomen.

Artikel 19. Persoonsgegevens

1. Tenzij de Opdrachtgever nadrukkelijk aangeeft hier bezwaar tegen te hebben, verleent de Opdrachtgever Fatima Gargouri Coaching bij het aangaan van een overeenkomst toestemming om persoonsgegevens van de deelnemers in haar bestand op te nemen voor informatieve doeleinden. Fatima Gargouri Coaching beheert deze gegevens zorgvuldig en overeenkomstig de wettelijke voorschriften, benut de gegevens uitsluitend voor eigen doeleinden en stelt de gegevens niet ter beschikking aan derden.

Artikel 20. Digitale producten en online programma’s

 1. Voor de deelname aan online programma’s en community‘s is vooruitbetaling verschuldigd.
 2. Indien er sprake is van een lidmaatschap, dan kan de Opdrachtgever het lidmaatschap te allen tijde tegen het einde van een kalendermaand en met inachtneming van een opzegtermijn van 1 kalendermaand opzeggen. Facturatie van een lidmaatschap geschiedt maandelijks vooraf.
 3. Indien er is gekozen voor gespreide betaling, zal de betalingstermijn voor de eerstvolgende termijn 30 dagen zijn. Voor elke deelbetaling wordt een factuur gestuurd.
 4. Na ontvangst van de benodigde betaling zal Fatima Gargouri Coaching zo spoedig mogelijk de inloggegevens verstrekken, ofwel op de reeds gecommuniceerde datum waarop het online programma van start zal gaan.
 5. Mocht Fatima Gargouri Coaching onverhoopt niet in staat zijn binnen de overeengekomen levertijd aan haar verplichtingen te voldoen, kan Fatima Gargouri Coaching alleen schriftelijk in gebreke worden gesteld, waarbij Fatima Gargouri Coaching een termijn van minimaal 14 dagen gegund wordt om haar verplichtingen na te komen.
 6. Er is een wettelijke bedenktermijn van digitale producten van 14 dagen. In deze 14 dagen mag een verzoek worden gedaan tot restitutie zonder opgaaf van redenen. Na deze periode is het niet meer mogelijk om tussentijds te stoppen met het lidmaatschap, zonder alsnog het volledige overeengekomen bedrag te voldoen. Uiteraard is het mogelijk om ervoor te kiezen om een online programma niet te gebruiken, maar daarmee blijft de betalingsverplichting bestaan.
 1. Indien Fatima Gargouri Coaching op uitdrukkelijk verzoek van de Opdrachtgever tijdens de ontbindingsperiode is begonnen met de uitvoering van de overeenkomst, dan is de Opdrachtgever Fatima Gargouri Coaching een bedrag verschuldigd dat evenredig is aan dat gedeelte van de verbintenis dat door Fatima Gargouri Coaching is nagekomen op het moment dat de Opdrachtgever een beroep doet op zijn herroepingsrecht, vergeleken met de volledige nakoming van de verbintenis.
 2. Er wordt toegang verleent tot het materiaal zolang het lidmaatschap loopt. Er worden geen uitspraken gedaan over hoelang het desbetreffende online programma beschikbaar wordt gesteld en in welke opzet. De gedane investering is voor de digitale content die op dat moment beschikbaar is. Alle andere content zoals een Facebookgroep, extra Webinars en live streams moeten worden beschouwd als bonus.
 3. Indien het digitale product een of meerdere documenten betreft die direct na de totstandkoming van de overeenkomst via de e-mail worden geleverd of kunnen worden gedownload en er geen sprake is van een lidmaatschap, dan is op basis van de wettelijke uitzondering het herroepingsrecht bij de bestelling van deze documenten niet van toepassing, mits de documenten geleverd zijn met de uitdrukkelijke voorafgaande toestemming van de Opdrachtgever en de Opdrachtgever heeft verklaard dat hij afstand doet van zijn herroepingsrecht.

Artikel 21. Toepasselijk recht en bevoegde rechter

1 Op de overeenkomst tussen Fatima Gargouri Coaching en de Opdrachtgever is Nederlands recht van toepassing.

2. Alle geschillen ter zake van overeenkomsten tussen de Opdrachtgever en Fatima Gargouri Coaching worden voorgelegd aan de bevoegde rechter in het arrondissement waar Fatima Gargouri Coaching gevestigd is. De opdrachtgever zijnde een particulier heeft 1 maand de tijd nadat Fatima Gargouri Coaching zich schriftelijk jegens de Opdrachtgever op dit beding heeft beroepen, om voor beslechting van het geschil voor de volgens de wet bevoegde rechter te kiezen.